서울디지털직업전문학교

본문내용

본문

현재모집중인과정
+ Home > 모집과정 > 현재모집중인과정 > 모집중인과정상세보기
Fashion design & Costuming [Morning,Afternoon] [외국인연수과정]
Fashion design & Costuming
과정명
Fashion design & Costuming
교육기간
2019-06-10~2020-05-29
교육시간
10;00~17;00 / 일일3시간 / ( 월 화 수 목 금 )
교육장소
308
모집인원
20

온라인상담온라인접수

Foreigner training recruitment
Using the clothing composition principle, the staff can be trained to produce and perform item by item by developing patterns, foundations, and sewing skills.

On August 25th 2014, the Ministry of Justice of Republic of Korea authorized to permit training programs for Foreigners limited to selective private education

institutes.

With this announcement, The Seoul Digital Vocational Training Institute is commencing to recruit foreign trainees in the field of ICT or Information technology

and Telecommunication technology. Since its establishment in 1971 and for over 40 years, The Seoul Digital Vocational Training Institute has dedicated and

contributed in providing professional vocational training in various technological areas.
Qualification
- Must satisfy following two qualifications.

1) High school graduate or higher and over age of 18.

2) Submission of financial guarantee during the stay in Korea .

3) Certificate holders of Korean basic skills, beginner level or higher (Topics 2 or KLAT 2 or higher)
Training Outline
Costuming practice (basic)

[Training details]

1. Anthropometry
2. Basic hand sewing
3. Basic sewing
4. Various seam process
5. Practice of making skirts
6. slacks preparation practice
7. Work on the Y Shirt Blacket
Training fee
4,300,000 KRW(6 month) to 8,600,000 KRW(12 month)

Food and lodging expenses
The monthly cost of room and board is 250,000 won per person.
Training Level1
1.Basic skill

1)Korean language for daily use - Learning basic Korean language - For beginner

2)Basic local law - Learning local laws helpful for foreigners - For beginner
Training Level2
Other features and benefit

- Introduces room and board and part time job during the training period.

-Offers new model of mobile phone with deferred payment at 200,000won guarantee.

- Extension of stay can be recommended and feasible for selected students..

- Offers Korean and basic law policy education which can be helpful during the stay in Korea.

-Change of Visa Status to E-7 can be followed upon completion of the program and receipt of program certification.
License
Craftsman Guingyoung
Contact for Counseling
Representative E-mail : sdc8000@naver.com
TEL : 02-792-8001
HP : 82-10-5419-8001
中文向导
时装设计与服装[ [早上好,下午好]


招聘培训外
训练可以使用的服装组成原理、员工进行逐项通过开发和生产模式,和缝纫技巧。

8月25日2014 ,司法部的韩国授权允许外国人仅限于有选择性的私人教育培训。

机构。

职业训练所是由数字有了这个首尔宣布,招募外国实习生的信息或信息通讯技术领域的技术。

和通信技术。 40年, 1971年成立以来,韩国数字有献身精神和职业培训的香港教育学院。

在免费提供专业的职业培训各种技术。
资格
-必须满足两个条件。

1 )应届高中毕业生或更高,年龄18岁。

2 )在韩国逗留期间提交的财务保障。

韩国基本技能的证书持有者,新手) 3级或更高的(主题2或2或更高的KLAT)
培训大纲
实践Costuming (基本)

[训练细节]

(一)。 Anthropometry
2 . 基本手缝
3 . 基本的缝纫
4 . 各种各样的缝线工艺
5 . 实践制造的裙子
6 . 宽松的裤子准备实践
7 . 工作上的Y Shirt Blacket。
培训费用
四百三十万KRW (6个月) , 8,600,000 KRW (12月)。

食品和住宿费用
每月食宿的费用是每人25万了。
培训一级
1 .基本技巧

日常语言( 1 )韩国韩国基本学习语言,对于初学者使用。

(二)本地法律基础对于初学者学习当地法律规定有助于外国人。
培训二级
其他功能和效益

-介绍了食宿和训练期间的工作。

-提供新型手机的延期付款在20万人获得保障。

-延长逗留的可推荐学生和可行的选择。

-可以有助于在韩国逗留期间,提供韩国教育政策和基本法律。

改变的签证程序完成的和收到的认证程序的可以E-7。
许可
Craftsman Guingyoung
请为Counseling
代表电子邮件: sdc8000@naver.com
装运: 02 - 792 - 8001
惠普: 82 - 10 - 5419 - 8001
Việt nam
Thiết kế thời trang & [ Chào buổi sáng , buổi chiều ] có


tuyển dụng đào tạo Người vùng ngoài
Sử dụng nguyên tắc cấu tạo quần áo , nhân viên có thể được huấn luyện để sản xuất và thực hiện mục của sản phẩm bằng cách phát triển mô hình , một kỹ năng và may .

Trong hai ngày 25 năm 2014 , Bộ Tư pháp Hàn Quốc được uỷ quyền cho phép các chương trình đào tạo cho người nước ngoài chỉ giới hạn trong giáo dục lựa chọn tư nhân .

viện .

Với thông báo này , Seoul số đào tạo Học viện nghề thì bắt đầu tuyển mộ học viên nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc CNTT & TT .

và công nghệ viễn thông . Kể từ khi thành lập năm 1971 và hơn 40 năm , Seoul số đào tạo Học viện nghề đang sử dụng và .

Contributed trong việc cung cấp đào tạo chuyên môn đào tạo nghề , lĩnh vực khác nhau công nghệ .
Tiêu chuẩn và điều kiện
- Phải đáp ứng theo hai tiêu chuẩn .

1 ) tốt nghiệp trường trung học hoặc cao hơn và trên 18 tuổi .

2 ) Đệ trình bảo đảm tài chính trong suốt thời gian ở đây ở Hàn Quốc .

3 ) Các giấy chứng nhận kỹ năng Hàn Quốc cơ bản , bắt đầu hay ( Các chủ đề 2 hoặc KLAT 2 hoặc cao hơn ) cao hơn .
Nét ngoài đào tạo
( cơ bản ) thực tế Costuming

[ chi tiết đào tạo ]

1 . Nhân trắc học
2 . khâu cơ bản tay
3 . khâu cơ bản
4 . quá trình khác nhau bung ra
5 . Thực hành xây dựng những chiếc váy
6 . luyện tập chuẩn bị bộ quần áo
7 . Công việc của Y Shirt Blacket .
phí đào tạo
4,300,000 ( 6 tháng ) KRW để 8,600,000 ( 12 tháng ) KRW .

chi phí ăn ở và lương thực
Chi phí hàng tháng ở đây là 250 . 000 won một người .
Đào tạo cấp 1
1 . kỹ năng cơ bản

1 ) ngôn ngữ Hàn Quốc để sử dụng hàng ngày - Học ngôn ngữ cơ bản Hàn Quốc - Đối với người mới học .

2 ) luật cơ bản của địa phương - Học luật địa phương có ích cho người nước ngoài - Đối với người mới học .
Đào tạo cấp 2
lợi ích và tính năng khác

- Giới thiệu việc bán thời gian và nơi ở và thức ăn trong giai đoạn đào tạo .

- Việc mô hình mới của điện thoại di động và ở 200 . 000 won .

- Sự mở rộng ở lại có thể được đề nghị và có tính khả thi trong một số sinh viên . . . . . .

- Việc giáo dục Hàn Quốc và cơ bản chính sách pháp luật có thể hữu ích trong suốt thời gian ở đây ở Hàn Quốc .

- Thay đổi của Visa định để E-7 có thể được tuân theo khi hoàn tất việc nhận và chương trình chứng nhận chất lượng chương trình .
giấy tờ
Craftsman Guingyoung
Liên hệ để tư vấn
Chuyển cho đại diện : sdc8000@naver.com
Thực : 02 - 792 - 8001
HP : 82 - 10 - 5419 - 8001
돌아가기 온라인접수