서울디지털직업전문학교

본문내용

본문

현재모집중인과정
+ Home > 모집과정 > 현재모집중인과정 > 모집중인과정상세보기
ICT(Information and Communications Technology) [Morning,Afternoon] [외국인연수과정]
ICT(Information and Communications Technology)
과정명
ICT(Information and Communications Technology)
교육기간
2019-06-10~2020-05-29
교육시간
10:00~17:00 / 일일3시간 / ( 월 화 수 목 금 )
교육장소
305
모집인원
40

온라인상담온라인접수

Foreigner training recruitment
On August 25th 2014, the Ministry of Justice of Republic of Korea authorized to permit training programs for Foreigners limited to selective private education

institutes.

With this announcement, The Seoul Digital Vocational Training Institute is commencing to recruit foreign trainees in the field of ICT or Information technology

and Telecommunication technology. Since its establishment in 1971 and for over 40 years, The Seoul Digital Vocational Training Institute has dedicated and

contributed in providing professional vocational training in various technological areas.
Qualification
- Must satisfy following two qualifications.

1) High school graduate or higher and over age of 18.

2) Submission of financial guarantee during the stay in Korea .

3) Certificate holders of Korean basic skills, beginner level or higher (Topics 2 or KLAT 2 higher)
Training Outline
1) Network Management (Six months for the first semester-Required major course)

2) Mobile web publising (Six months for the second semester- It's a person's career choice)

3) Information systems security engineers (Six months for the second semester- It's a person's career choice)
Training fee
4,300,000 KRW(6 month) to 8,600,000 KRW(12 month)

Food and lodging expenses
The monthly cost of room and board is 250,000 won per person.
Training Level1
1.Basic skill

1)Korean language for daily use - Learning basic Korean language - For beginner

2)Basic local law - Learning local laws helpful for foreigners - For beginner

Training Level2
Other features and benefit

- Introduces room and board and part time job during the training period.

-Offers new model of mobile phone with deferred payment at 200,000won guarantee.

- Extension of stay can be recommended and feasible for selected students..

- Offers Korean and basic law policy education which can be helpful during the stay in Korea.

-Change of Visa Status to E-7 can be followed upon completion of the program and receipt of program certification.
License
CCNA, CIEO, CIP, DIAT, ICDL,.......
Contact for Counseling
Representative E-mail : sdc8000@naver.com
TEL : 02-792-8001
HP : 82-10-5419-8001
外国人 技术研修 招生简章
外国人 技术研修 招生简章

韩国法务部在2014年8月25日为了国民的就业机会的产生和各种投资活性化,在私立教育机关中选出优秀学院允许了开设外国人研修学习班(D4-6).
首尔数码职业专业学校创立于1971年以来,以40年的技术教育为基础到目前为止培训出了许多知识和技术共存并且具备完美的体系和创新意识的高竞争力专业人才.现在本校招生信息技术和通讯技术融合的信息通讯技术(ICT)领域的外国研修生.

1.研修专业
信息通讯技术(ICT)

2.研修对象
-必须要符合以下2种要求.
1)满 18周岁以上,并且拥有高中以上学历者.
2)有能力负担在韩国研修期间的所有经费者
-滞留期6个月以上者,培训费以外要拥有5000美金以上的定期存款.
-滞留期不超过6个月以上者,需证明期间所拥有的费用(月60万*月数)缴纳能力.

3.研修概要
1)研修人数․研修期․费用
- 研修人员------------40名
-研修期(月)-----------6个月~12个月
-研修时间------------总360小时~720小时
-每人 研修费---------4,300,000 KRW(6个月) ~ 8,600,000 KRW(12个月)


4. 研修特征 和 前景
-培养在先进IT国家韩国中ICT领域的专业人才
-研修期间介绍住宿和兼职.
-韩国研修期间使用JCT公司协助的最新手机(后交费制)
-免费办理优秀研修生的签证续签延期
-研修期间可以学习韩国语和必要的技术法制度

申请所需材料


01. 学校申请书
02. 自我介绍书,学习计划书
03. 高中以上学历 毕业证(教育部认证 或 领事馆认证)
04. 高中以上学历 毕业证明(毕业学校开的证明,明确标记学校联系电话)
05. 高中以上学历 成绩单
06. 全家人 户口本 原件以及 复印件
07. 全家人 身份证 原件以及 复印件
08. 银行存款证明(5000美金以上,定期存款1年以上)
09. 父母在职证明,收入证明
10. 护照原件以及 复印件


5.咨询 和 联系地址
代表电子邮件: sdc8000@naver.com
装运: 070 - 8282 - 8200
惠普: 82 - 10 - 5419 - 8001
Việt nam
[ Chào buổi sáng , buổi chiều ] ( Công nghệ Thông tin và Truyền thông ) CNTT & TT .


tuyển dụng đào tạo Người vùng ngoài
Trong hai ngày 25 năm 2014 , Bộ Tư pháp Hàn Quốc được uỷ quyền cho phép các chương trình đào tạo cho người nước ngoài chỉ giới hạn trong giáo dục lựa chọn tư nhân .

viện .

Với thông báo này , Seoul số đào tạo Học viện nghề thì bắt đầu tuyển mộ học viên nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc CNTT & TT .

và công nghệ viễn thông . Kể từ khi thành lập năm 1971 và hơn 40 năm , Seoul số đào tạo Học viện nghề đang sử dụng và .

Contributed trong việc cung cấp đào tạo chuyên môn đào tạo nghề , lĩnh vực khác nhau công nghệ .
Tiêu chuẩn và điều kiện
- Phải đáp ứng theo hai tiêu chuẩn .

1 ) tốt nghiệp trường trung học hoặc cao hơn và trên 18 tuổi .

2 ) Đệ trình bảo đảm tài chính trong suốt thời gian ở đây ở Hàn Quốc .

3 ) Các giấy chứng nhận kỹ năng Hàn Quốc cơ bản , bắt đầu hay ( Các chủ đề 2 hoặc KLAT 2 cao hơn ) cao hơn .
Nét ngoài đào tạo
1 ) ( 6 tháng đầu semester-Required lớn ) mạng .

2 ) web di động publising ( 6 tháng lần thứ hai học kỳ - Đó là sự lựa chọn sự nghiệp của người ) .

3 ) ( 6 tháng lần thứ hai học kỳ - Đó là sự lựa chọn sự nghiệp của người ) kỹ sư an ninh hệ thông tin .
phí đào tạo
4,300,000 ( 6 tháng ) KRW để 8,600,000 ( 12 tháng ) KRW .

chi phí ăn ở và lương thực
Chi phí hàng tháng ở đây là 250 . 000 won một người .
Đào tạo cấp 1
1 . kỹ năng cơ bản

1 ) ngôn ngữ Hàn Quốc để sử dụng hàng ngày - Học ngôn ngữ cơ bản Hàn Quốc - Đối với người mới học .

2 ) luật cơ bản của địa phương - Học luật địa phương có ích cho người nước ngoài - Đối với người mới học .

Đào tạo cấp 2
lợi ích và tính năng khác

- Giới thiệu việc bán thời gian và nơi ở và thức ăn trong giai đoạn đào tạo .

- Việc mô hình mới của điện thoại di động và ở 200 . 000 won .

- Sự mở rộng ở lại có thể được đề nghị và có tính khả thi trong một số sinh viên . . . . . .

- Việc giáo dục Hàn Quốc và cơ bản chính sách pháp luật có thể hữu ích trong suốt thời gian ở đây ở Hàn Quốc .

- Thay đổi của Visa định để E-7 có thể được tuân theo khi hoàn tất việc nhận và chương trình chứng nhận chất lượng chương trình .
giấy tờ
CCNA , CIEO , CIP , DIAT , ICDL , !
Liên hệ để tư vấn
Chuyển cho đại diện : sdc8000@naver.com
Thực : 070 - 8282 - 8200
HP : 82 - 10 - 5419 - 8001
돌아가기 온라인접수